ความสามารถทุกคนเป็นอนันต์

Posted on: Thu, 10/13/2005 - 17:28 By: dae

Quote of the day of our teacher.....

โอร่า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ