หัดใช้ yum

Posted on: Thu, 08/04/2005 - 14:43 By: dae

yum = apt-get for fedora core

เป็นตัว install package ต่าง ๆ (ใน format RPM) ของ fedora core โดยจะไปโหลดมาจาก repository ต่าง ๆ คล้าย ๆ กับ apt-get ตรงที่เวลาจะ install อะไร ถ้ามันมี dependencies ต่าง ๆ มันจะไปไล่หาและ d/l package อื่น ๆ ที่ต้องการมาทั้งหมด

สิ่งที่มันเนียนก็คือมีการใช้ pgp เพื่อให้มั่นใจว่า package ที่โหลดมานี่ไม่มั่ว เป็นของจริงที่มีคน test มาแล้ว ลองอ่าน tutorial คร่าว ๆ ได้จาก The Unofficial Fedora FAQ และเราตั้ง repository ต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ โดยเข้าไปแก้ไขใน /etc/yum.repo.d นอกจากนี้ package ที่มันโหลดมาแล้วมันจะจับยัดลง cache ให้หมด จะ unistall แล้ว install ใหม่ก็กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ

เนียนนะ...

วิธีตั้ง mirror list http://aaltonen.us/archive/2004/11/13/yum-in-fedora-core-3/