Seminar Com Eng I, first semester 2011, Section 1 (ภาคปรกติ)

Lecture Summary

  • 2011-06-09 Pirates of Silicon Valley
  • 2011-06-16 Why We Vote?
  • 2011-06-23 How Great Leader Inspire us? related file
  • 2011-06-30 Talk from Mr. Nuttapon
  • 2011-07-07 Why we Vote presentation
  • 2011-07-14
  • 2011-07-21 Banana is better problem
  • 2011-07-28 Banana is better presentation
  • 2011-08-04 Banana vs Orange Final
  • 2011-08-18 Writing assignment

Class & Grouping

Please switch to the assigned section. Grouping and CR number is here

==== Section 1 (Room 3/315) ====

Group 1

5370643721 นายธนเดช สุขศีล 1 3/315 5470188621 นายณัฏฐ์ เลิศวงศ์คณากูล 1 3/315 5470338421 นายยศวัฒน์ ลีลาแสงสาย 1 3/315 5370379021 นายอนุกุล ลีลาภัทรกิจ 1 3/315 5370235321 นายณัฐพล ก่อเกียรติศิริกุล 1 3/315 5470176021 นายฐาปกิตติ์ สาระคำ 1 3/315

Group 2

5470423021 น.ส.สุธีรา ภู่กลาง 2 3/315 5470200421 นายณัฐวิทย์ กมลธรรม 2 3/315 5470343521 น.ส.รัตติยา ฐานะสุนทรฤกษ์ 2 3/315 5370390921 นายอิทธิชัย ภูมิศิริวิไล 2 3/315 5370295021 น.ส.พรเพ็ญ สิงหนุต 2 3/315 5470199521 นายณัฐพัฒน์ คำนนท์ 2 3/315

Group 3

5170463921 นายวิรุจ สุวรรณปราโมทย์ 3 3/315 5470202721 นายณัฐวุฒิ เกิดเกียรติขจร 3 3/315 5470347021 นายรุ่งโรจน์ จินตเมธาสวัสดิ์ 3 3/315 5370309121 น.ส.พิชญ์ชยมนตร์ เพ็งอุบล 3 3/315 5470299621 น.ส.พัชร์วรรณ อักษรศรี 3 3/315

Group 4

5470130121 นายเกียรติคุณ กาวิละ 4 3/315 5470228021 นายธารนิธิ เศรษฐพานิชผล 4 3/315 5470361821 นายวฤธ เลี่ยวไพโรจน์ 4 3/315 5370314221 นายภัทรชัย สุขมาก 4 3/315 5470356721 นายวรวัฒน์ เธียระวิบูลย์ 4 3/315

Group 5

5470132421 นายเกียรติโสภณ ไวยพารา 5 3/315 5470243421 น.ส.นันทนัช ตั้งปัญจศิล 5 3/315 5470417321 นายสิทธิยา เลิศวิราม 5 3/315 5370334821 น.ส.วัชรี จิตต์วโรดม 5 3/315 5470364721 นายวัชรินทร์ วัชรพันธุ์ 5 3/315

Group 6

5470136021 น.ส.จตุพร วรพงศ์กิติพันธ์ 6 3/315 5470247021 นายนาวิน เฟื่องฟู 6 3/315 5470426021 น.ส.สุภาวดี แสงศรี 6 3/315 5370352021 นายสมชาย วงศ์รัตนรักษ์ 6 3/315 5470367621 น.ส.วันวิสาข์ รุ้งแก้ว 6 3/315

==== Section 2 (Room 3/317) ====

Group 7

5470137621 นายจตุรงค์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ 7 3/317 5470250821 นายนิธิพัฒน์ ศิริคันธะมาต 7 3/317 5470496921 นายทศพล เศรษฐวัชราวนิช 7 3/317 5370353721 นายสมวุฒิ จำรูญศิลป์ 7 3/317 5470372721 นายวิกรศักดิ์ รักหนู 7 3/317

Group 8

5470156521 นายชญาน์ แหวนหล่อ 8 3/317 5470268121 นายปริน เจียมอนันตพงศ์ 8 3/317 5370280521 น.ส.ประภาวดี เอกวงศ์ 8 3/317 5370367521 นายสุนาท วนไพศาล 8 3/317 5470376221 นายวิศรุต กตาธิการ 8 3/317

Group 9

5470163921 นายชลทิตย์ ประทีปมโนวงศ์ 9 3/317 5470271021 น.ส.ปวันรัตน์ มีชัย 9 3/317 5370371021 นายสุรพงษ์ เชี่ยวสกุลวัฒนา 9 3/317 5470111221 น.ส.กฤติกา ทิพย์ยอดศรี 9 3/317 5470382021 นายวุธการ จิรอลงกรณ์ 9 3/317

Group 10

5470170221 นายชานน สกาว์วัฒนานนท์ 10 3/317 5470272621 นายปัญญา กิตติพิพัฒนถาวร 10 3/317 5370375521 นายสุวัชร์ ภิญโญพันธ์ 10 3/317 5470131821 นายเกียรติคุณ เซนชัย 10 3/317 5470404121 นายสมจีน แสงดาว 10 3/317

Group 11

5470185721 นายณัชนนท์ วงษ์วิไล 11 3/317 5470284121 นายพงษ์พัฒน์ เป้าเพ็ชร์ 11 3/317 5470143321 นายจิรวัฒน์ แสงทอง 11 3/317 5470416721 นายสิทธิพล ลิ้มชัยชะดา 11 3/317 5470459721 น.ส.อลิสา แสงภู่วงษ์ 11 3/317

Group 12

5470186321 นายณัชวัฒน์ พลอยวัฒนาวงศ์ 12 3/317 5470337821 นายเมธวิน เมธาวีวินิจ 12 3/317 5470145621 น.ส.จิรัชญา ใจแน่ 12 3/317 5470430421 นายสุรศักดิ์ เพ็ชรมณี 12 3/317 5470485021 นายภาสกร ปานนอก 12 3/317

Attachment Size
cutout.7z 2.82 MB
semgroup.pdf 43.45 KB