2110327 Algorithm Design, first semester, 2558

Essential

Lecture Log

(2015-08-17 & 2015-08-19) Algorithm Analysis

Slide: หน้า 121 ถึง หน้า 195 (ยังไม่ต้องดูหัวข้อการวิเคราะห์การทำงานแบบเรียกซ้ำ หน้า 196 เป็นต้นไป)
Video: ให้ดูวีดีโอ ในหัวข้อ 2. การวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับ เรื่อง การวิเคราะห์แบบทดลอง, การใช้คำสั่งตัวแทน, การวิเคราะห์แบบคณิตวิเคราะห์, การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์, ทบทวนสูตรคณิตศาสตร์, อัตราการเติบโตของฟังก์ชัน, สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ, ตัวอย่าง

Syndicate

Subscribe to Syndicate
© 2014 Nattee Niparnan. Drupal theme by Kiwi Themes.