Algorithm Design, second semester, 2010

News

  • There is no news.

Grouping

We have 7 groups of 4-5 people each.

5130633721 นายเอกณัช เสาวภาคย์อดิศักดิ์ 1
5131016721 นายณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์ 1
5130593221 นายอนันตชัย เสาว์ทอง 1
5131001221 นายกัมปนาท เขมดำรง 1
5131064821 นายสยาม เอื้อบูรณานนท์ 1
5130604521 นายพีระพล วงศ์วิทวัส 2
5130260221 นายธีรกิจ ศิรินิกรวงศ์ 2
5130073221 นายจักรพฤทธิ์ ศุภเลิศพร 2
5131038521 นายภคกร สิทธิศักดิ์ 2
5130630821 นายอิทธิกร อุ่นพานทอง 2
5130286621 นายนวภัทร พาราพิบูลย์ 3
5130193921 น.ส.ณิชนันทน์ ต่ายตระกูล 3
5130492521 นายวิภู ชินสิริกุล 3
5130638921 นายเอกสิทธิ์ จรัสสินวิชัย 3
5131020121 นายเดชา ม่วงศรี 3
5130332821 นายปวีร์ ชินะกาญจน์ 4
5130454721 น.ส.รุจิรา โชติสวัสดิ์รักษา 4
5131052221 นายวโรตม์ คำบุตร 4
5131008721 นายชานน หงษ์ศิริกุลกิจ 4
5130483921 นายวัชระ ศิริเนาวกุล 4
5130505021 นายวุฒิชัย ชุมแสงโชติสกุล 5
5130327721 นายปรีชา นาคเงิน 5
5130570821 นายสุภวัชร์ ไชยโย 5
5130177921 นายณัฐพล แพรวพิพัฒน์ 5
5130554821 นายสิทธิโชค ถนอมกุลรัตน์ 5
5130108621 น.ส.ชนินันท์ ตั้งศรีอนุกุล 6
5130530721 นายศุภฤกษ์ อังควัฒนวิทย์ 6
5131034021 นายพิชญนันท์ เบ็ญจาศิริโรจน์ 6
5130091521 นายเจตพล ติ๋วตระกูล 6
5130092121 น.ส.เจนนิสา อารียาภินันท์ 6
5131072821 นายอิทธิกร เติมสารทรัพย์ 7
5131031021 นายพงศธร อนุเวชศิริเกียรติ 7
5130627021 นายอัทธฤทธิ์ อัครภิญโญกุล 7
5130136121 น.ส.ชุดา กิตติพรพิมล 7

Syndicate

Subscribe to Syndicate
© 2014 Nattee Niparnan. Drupal theme by Kiwi Themes.